The Hiketsu Nexus Gundam RPG has shut down.

If you would like to contact Cha0s, you can contact him at cha0s@cha0s.info.